پروژه‌های انجام شده | سامانه موتور جستجوی محتوای فارسی

این پروژه خروجی و نتیجه پروژه کارشناسی در سال ۸۵ بود که بر اساس لوسن و دیگر فرم ورک‌های وبی جاوا طراحی و پیاده سازی شد.
سامانه موتور جستجوی محتوای فارسی PCSE.ir

اشتراک گذاری نظرات