کارهای تجاری انجام شده | نرم افزار جستجوی سازمانی

سامانه جستجوی سازمانی بر پایه موتور طراحی شده از پایه
این سامانه در شرکت کارانس ایرانیان با همکاری تیم R&D این شرکت طراحی و توسعه پیدا کرد.

شرکت کارانس ایرانیان

اشتراک گذاری نظرات