کارهای تجاری انجام شده | پلتفرم کلان داده هدوپ

پلتفرم و اکوسیستم کلان داده هدوپ متشکل از بخش‌های
Hadoop
Spark
Hive
Hbase
Oozie
Falcon
Sqoop
Map-reduce
HDFS
Zookeeper
در چندین پروژه تجاری و پژوهشی با شرکت‌ها و افراد مختلف مورد استفاده قرار گرفت.
در این حوزه ها کارهای تحقیقاتی و پژوهشی ادامه دارد.

اشتراک گذاری نظرات