کارهای تجاری انجام شده | نرم افزار جستجو

سامانه جستجوی مبتنی بر solr به همراه تغیر در نوع الگوریتم رنک دهی بر پایه الگوریتم ارائه شده در مقاله الزویر تایید شده ۲۰۱۶

اشتراک گذاری نظرات