درس مبانی زبان های برنامه سازی

برنامه نویسان در فرایند تولید نرم افزار محدودیتهایی دارند. زبانی که با آن نرم افزار را توسعه می‌دهند، محدودیت هایی را برای انواع ساختار های کنترل ، ساختار داده‌ها و انتزاعی‌هایی که می‌توانند استفاده کنند، ایجاد می کند.

ارزیابی

روند ارزیابی دانشجویان در پایان ترم

  • فعالیت کلاسی : ۲۰ درصد
  • نمره آزمون میان ترم : ۳۰ درصد
  • کارخواسته ها: ۲۰ درصد
  • نمره پایانی: ۳۰ درصد

مراجع

کتاب مرجع درس :
Concepts of Programming Languages 11 Edition by Rovert W. Sebesta
دانلود کتاب

سرفصل درس

جلسه‌ی ۱ مقدمه ای بر مبانی زبان های برنامه سازی فصل اول کتاب درس دریافت اسلاید
جلسه‌ی ۲ مقدمه ای بر زبان های برنامه سازی فصل اول کتاب درس دریافت اسلاید
جلسه‌ی ۳ مقدمه ای بر زبان های برنامه سازی فصل اول کتاب درس دریافت اسلاید
جلسه‌ی ۴ سیر تکامل زبان های برنامه نویسی معروف فصل دوم کتاب درس دریافت اسلاید
جلسه‌ی ۵ سیر تکامل زبان های برنامه نویسی معروف فصل دوم کتاب درس دریافت اسلاید
جلسه‌ی ۶ سیر تکامل زبان های برنامه نویسی معروف فصل دوم کتاب درس دریافت اسلاید
جلسه‌ی ۷ نحو و معناشناسی فصل سوم کتاب درس دریافت اسلاید
جلسه‌ی ۸ نحو و معناشناسی فصل سوم کتاب درس دریافت اسلاید
جلسه‌ی ۹ نامگذاری و چسباندن و دامنه فصل پنج کتاب درس دریافت اسلاید
جلسه‌ی ۱۰ نامگذاری و چسباندن و دامنه فصل پنج کتاب درس
جلسه‌ی ۱۱ نوع داده فصل شش کتاب درس دریافت اسلاید
جلسه‌ی ۱۲ نوع داده فصل شش کتاب درس دریافت اسلاید
جلسه‌ی ۱۳ گزاره ها و انتصابها فصل هفت کتاب درس دریافت اسلاید
جلسه‌ی ۱۴ گزاره ها و انتصابها فصل هفت کتاب درس
جلسه‌ی ۱۵ ساختار کنترل فصل هشت کتاب درس دریافت اسلاید
جلسه‌ی ۱۶ ساختار کنترل فصل هشت کتاب درس
جلسه‌ی ۱۷ زیربرنامه‌ها فصل نه کتاب درس دریافت اسلاید
جلسه‌ی ۱۸ زیر برنامه ها فصل نه کتاب درس دریافت اسلاید
جلسه‌ی ۱۹ پیاده سازی زیر برنامه‌ها فصل ده کتاب درس دریافت اسلاید
جلسه‌ی ۲۰ پیاده سازی زیر برنامه‌ها فصل ده کتاب درس دریافت اسلاید
جلسه‌ی ۲۱ داده ساختارهای انتزاعی و کپسوله سازی فصل یازده کتاب درس دریافت اسلاید
جلسه‌ی ۲۲ داده ساختارهای انتزاعی و کپسوله سازی فصل یازده کتاب درس دریافت اسلاید
جلسه‌ی ۲۳ شی‌گرایی فصل دوازده کتاب درس دریافت اسلاید
جلسه‌ی ۲۴ مدیریت استثنائات فصل چهارده کتاب درس دریافت اسلاید

Fork me on GitHub