آثار | پایان‌نامه کارشناسی ارشد

Simulation and Modeling large-scale Cortical Processing
شبیه‌سازی و مدل‌سازی پردازش‌های غشایی مغز
استاد راهنما: دکتر سید ابوالفضل شاهزاده فاضلی
محصول نهایی در قالب پایان‌نامه چاپی در کتابخانه دانشگاه یزد به نشانی زیر قابل مطالعه می باشد.
لینک اثر در ایران‌داک

اشتراک گذاری نظرات